Home Werking Onderzoek
Onderzoek

Een belangrijk deel van de werking van TreinTramBus bestaat uit inhoudelijk onderzoek. Hieronder vind je een overzicht van onze onderzoeksprojecten.

 

NODES (2012-...)

nodesEind 2012 is TreinTramBus als partner begonnen aan een nieuw Europees onderzoeksproject: NODES. In dit project
zullen tools worden ontwikkeld voor het ontwerp en de bouw van multimodale stedelijke overstappunten. Het project
wil alle goede voorbeelden rond stedelijke overstapstations bundelen voor toekomstig gebruik. TreinTramBus is binnen
dit project verantwoordelijk voor de integratie van de visie van de eindgebruikers in het hele project.

> Meer info: www.nodes-interchanges.eu

 


 

STUDIEDAG DOORSTROMING (2014)

Op dinsdag 16 september, de eerste dag van de Week van de Mobiliteit, organiseerde TreinTramBus een studiedag over de doorstroming van het openbaar vervoer. De doelgroep bestond voornamelijk uit lokale besturen (gemeenten kunnen als wegbeheerder immers tal van - grote en kleine - maatregelen nemen om de doorstroming van bus en tram te verbeteren) maar ook andere geïnteresseerden waren welkom.

Eindverslag en presenties zijn online beschikbaar!

> Meer info

 


 

Overstapmodel (2013)

overstapmodelHet openbaar vervoer in de grote Vlaamse steden wordt gedeeltelijk gereorganiseerd, waarbij het evolueert naar een overstapmodel. Parallelverkeer tussen tram en bus wordt ingeperkt: zo kan worden bespaard op exploitatie zonder dat de klant hier veel nadeel van ondervindt. In de praktijk blijken overstapmodellen suboptimaal te werken: aansluitingen worden niet gegarandeerd, de informatie is ondermaats enz. Buitenlandse voorbeelden tonen aan dat het beter kan. In opdracht van de Vlaamse Overheid (Departement MOW) voerde TreinTramBus daarom in 2013 het onderzoeksproject ‘Overstapmodel’ uit.

Het project verliep in vier fasen:

  • Fase 1 - Algemene dataverzameling: Er werden projectfiches opgesteld van 10 steden in de buurlanden die met een goed functionerend overstapmodel werken.
  • Fase 2 – Diepteonderzoek: 5 steden werden verder in detail onderzocht en we spraken ter plekke met verantwoordelijken van overheden en vervoerbedrijven.  
  • Fase 3 – Plaatsbezoek aan Hannover en Bielefeld met de projectpartners.
  • Fase 4 – Op 23 september vond ter afsluiting een rondetafel plaats waarbij een aantal beleidsaanbevelingen werden geformuleerd.

 


 

Spoor 2020 (2012)

studiedagspoorOp 8 maart 2012 heeft TreinTramBus een studiedag Spoor 2020 georganiseerd. De filosofie achter deze studiedag was dat er dringend nood was aan een visienota over het spoor vanuit het perspectief van de gebruikers. Binnen de NMBS-groep wordt er immers hard gewerkt aan plannen voor dienstregelingen en investeringen op langere termijn. TreinTramBus heeft dan ook voor deze studiedag een Visienota Spoor 2020 opgesteld. Met het document Spoor2020 – Een visie vanuit de gebruiker wil TreinTramBus de principes naar voren schuiven die voor de reiziger aan de basis liggen van een aantrekkelijke treindienst en die ervoor moeten zorgen dat de trein in de toekomst een veel grotere rol kan spelen voor alle verplaatsingsmotieven.
 > Presentaties en eindrapport

 


 

USEmobility (2010-2012)usemobility_banner_final

USEmobility is een Europees onderzoeksproject dat uitgevoerd werd door een consortium van 7 partners uit 5 landen. De European Passengers' Federation, waar TreinTramBus deel van uitmaakt, is één van deze partners.

USEmobility staat voor 'Understanding Social behaviour for Eco-friendly multimodal mobility'. Het project heeft als doel om de redenen te achterhalen waarom mensen hun mobiliteitsgedrag wijzigen.

Meer informatie over USEmobility vind je hier.

 


 

Hoogwaardig busvervoer (2011)

Voor grote en regionale steden bieden tramsystemen de beste mobiliteitsoplossing, vindt TreinTramBus. De Lijn plant dan ook geheel terecht uitbreiding van bestaande tramnetten, en bovendien nieuwe tramnetten in steden als Kortrijk en Mechelen. Of de beschikbare budgetten zullen volstaan om deze dromen waar te maken, valt af te wachten. Waar trams niet haalbaar zijn bieden hoogwaardige bussystemen een interessant alternatief.

Voor het project 'Hoogwaardig busvervoer' inventariseerde en analyseerde TreinTramBus bestaande hoogwaardige bussystemen in het buitenland. Geïnteresseerde Vlaamse stadsbesturen gingen mee op terreinbezoek en er volgde ook een rondetafel met de stadsbesturen, de Vlaamse overheid en De Lijn.

 


 

Reizigerspanel (2011)

TreinTramBus wil zoveel mogelijk de stem van alle reizigers vertolken. Soms is het echter moeilijk om te weten te komen wat de gemiddelde treinreiziger denkt over zaken zoals comfort op de trein, informatievoorziening op het perron, toiletten in de stations, ... Daarom startte TreinTramBus begin 2011 met een digitaal platform om via maandelijkse online enquêtes beter en sneller de mening van de reizigers te kennen. De groep gebruikers die hieraan deelneemt noemen we een reizigerspanel.

Dit project is intussen afgelopen. Meer informatie over het concept 'reizigerspanel' en de resultaten van de enquêtes vind je hier.

 


 

NAAR GRENZENLOOS INTERREGIONAAL PERSONENVERVOER (GRIP 2009-2010)

Samen met de werkgroep Grensverkeer van het Algemeen Nederlands Verbond werkte TreinTramBus aan het project ‘Naar Grenzeloos Interregionaal Personenvervoer', kortweg GRIP. De vragen die in het project aan de orde kwamen, waren onder andere: welke grensoverschrijdende verbindingen bestaan er momenteel tussen Vlaanderen en Nederland en tussen Vlaanderen en Frankrijk? Waar zijn de grootste missing links? Hoe komt het dat het hele spoorwegnet in Vlaanderen momenteel maar één grensovergang voor het personenvervoer telt en dat er maar weinig grensoverschrijdende buslijnen zijn?
> Het eindrapport en meer info staat op www.grensverkeer.eu.

 


 

Stiptheidsmeting (2006-2007-2009)

In 2009 organiseerde TreinTramBus voor de derde keer een stiptheidsmeting op het spoor. Op 7500 ritten kwam 48% met vertraging op de eindbestemming aan. Sinds de vorige metingen in 2006 en 2007 heeft Infrabel heel wat veranderingen aangebracht in de manier waarop de stiptheid wordt gemeten en waarop erover wordt gecommuniceerd. Verder is de informatievoorziening naar de klant toe sterk verbeterd. Dankzij Railtime bijvoorbeeld is er nu eindelijk dynamische informatie beschikbaar via internet, teletekst en sms.

> Lees meer
> Bekijk de resultaten van de laatste stiptheidsmeting

 


 

Fiets en OV (2008-2009)

Onderzoek naar mogelijkheden om de fiets mee te nemen op metro, light rail, tram en bus. Eerst werd een inventaris gemaakt van de bestaande systemen, de kostprijs, de perceptie en de regelgeving in het buitenland, om vervolgens de overdraagbaarheid van deze concepten te toetsen aan de Vlaamse context. Naast fietstoegankelijkheid werd ook een vergelijking gemaakt met leen- en huurfietssystemen.

Download het volledige onderzoek
Download een Engelstalige samenvatting

 


 

Brusselse haltes (2007-2008)

De BTTB evalueerde samen met Pro Velo 41 overstapstations en –haltes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het betreft grote IC-stations, GEN-stations maar ook kleinere overstapknopen tussen metro, tram en bus. In een stuurgroep die op regelmatige tijdstippen bijeenkomt wordt met alle betrokken instanties overlegd.

De stations en haltes werden losstaand geëvalueerd maar ook de intermodaliteit werd onderzocht. Er werd gekeken naar de kwaliteit van de informatie, de aanwezige voorzieningen, het wacht- en overstapcomfort en de toegankelijkheid. Op basis van de verschillende observaties ter plaatse, en, indien er werken op stapel staan, op basis van de plannen, werden gefundeerde aanbevelingen vanuit het oogpunt van de gebruiker aan de vervoersbedrijven gedaan.

> Volledig onderzoek: niet openbaar
Download de presentatie gegeven op de Polis conferentie 2009 (pdf, 1MB)

 


 

Meldpunt De Lijn (2007)

Het dodelijke incident op buslijn 23 in Antwerpen in juni 2006 en de vele verontwaardigde reacties op dit incident hebben De Lijn ertoe aangezet sneller werk te maken van de actualisatie van haar veiligheidsplan. Hierbij werd de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers uitdrukkelijk gevraagd om medewerking. Eén van de onderdelen vormde de uitvoering van de studie 'Meldpunt De Lijn' in opdracht van de Vlaamse overheid. De studie doet aanbevelingen om de meldingen van agressie door klanten te verbeteren om te komen tot een betere sociale veiligheid voor de klant.
> Download

 


 

Derdebetalersystemen (2007)

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap evalueerde de BTTB samen met Mobiel 21 de derdebetalersystemen van De Lijn. Deze systemen bieden gemeenten de mogelijkheid om via een financiële tussenkomst het gebruik van het openbaar vervoer in hun gemeenten voor iedereen of voor bepaalde doelgroepen goedkoper te maken. Het project ging van start eind 2006 en liep tot oktober 2007. In Asse, Gent, Hoeilaart, Koksijde, Mechelen, Ronse, Sint-Truiden, Tessenderlo en de stadsregio Turnhout (Turnhout, Beerse, Vosselaar, Oud-Turnhout) werden mondelinge en/of schriftelijke enquêtes uitgevoerd met een respons van ongeveer 2750 gebruikers. Ze werden ondervraagd over de eventuele wijziging in het verplaatsingsgedrag als gevolg van het derdebetalersysteem en de kennis en appreciatie van het derdebetalersysteem en de rol van de gemeente in het goedkoper maken van het openbaar vervoer.
> Niet openbaar

 


 

Uitstulpende haltes (2004)

In opdracht van het stadsbestuur te Gent onderzocht de BTTB via literatuuronderzoek en verworven inzichten waar uitstulpende halten kunnen liggen, welke aandachtspunten inzake vormgeving belangrijk zijn, welke juridische voorwaarden en aspecten meespelen en  welke voor- en nadelen ze hebben.
Download

 


 

Stadsbus van de toekomst (2003)

In 2002 stelden De Lijn en toenmalig minister van mobiliteit Steve Stevaert een maquette voor van de "stadsbus van de toekomst" (tijdshorizon: 2007), een ontwerp van het designbureau ‘Van Enthoven Associates’. Minister Stevaert riep tijdens deze bijeenkomst alle actoren op om in debat te treden over het busontwerp. De BTTB greep deze oproep aan om een onderzoeksproject "Stadsbus van de Toekomst" op te zetten en van de gelegenheid gebruik te maken om stil te staan bij het huidige en toekomstige stadsbusmaterieel.

In de eerste plaats beoogde de BTTB een bredere weerklank te geven aan het initiatief. Ook het meedenken over het concept van een nieuwe stadsbus behoorde tot de opdracht. De voorgestelde vernieuwingen, geïllustreerd in de maquette, werden ook aan een kritische reizigersblik onderworpen. Hiertoe werd regelmatig overleg gepleegd met De Lijn.

De BTTB verspreidde van juni tot september ‘03 ongeveer 3500 vragenlijsten onder de stadsbusreizigers in Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven en Hasselt. 874 reizigers stuurden de vragenlijst terug. Het onderzoek schetst de kwaliteitsaspecten die de Vlaamse stadsbusreizigers belangrijk vinden aan ‘hun’ bus. Bovendien gaven de busreizigers aan welke vernieuwingen zij verwachten van de ‘Bus van de Toekomst’. Vooral frequente busreizigers, die de bus voor het woon-werkverkeer gebruiken, werkten mee aan het onderzoek. Het project leverde enkele interessante inzichten op. De busreiziger wil duidelijk weten wat de bestemming van de naderende bus is en vraagt ook een informatiesysteem dat automatisch de halte visueel en auditief aankondigt binnenin de bus. Daarnaast is vlot kunnen in- en uitstappen een aspect dat in de toekomst nog meer aandacht verdient. De reizigers verwachten geen futuristische zaken, maar nuttige en haalbare verbeteringen. Deze resultaten werden voorgesteld aan een ruim vakpubliek en aan de reizigers tijdens de vakbeurs "Busworld" te Kortrijk. Het seminarie kreeg een brede weerklank in de pers.
Download

 


 

Doorstroming openbaar vervoer (2001)

Gemeenten voeren hoe langer hoe meer een duurzaam mobiliteitsbeleid. Dit houdt onder meer een groeiende aandacht in voor de autoalternatieven, dus ook voor het openbaar vervoer. Dat openbaar vervoer heeft echter steeds meer te maken met doorstromingsproblemen. En het gaat daarbij heus niet alleen om de steeds frequentere en langere files, maar ook om bijvoorbeeld fout geparkeerde wagens die een bus verhinderen een (smalle) straat in te draaien, of onoordeelkundig aangelegde snelheidsremmers. Gemeenten beschikken over een waaier aan maatregelen om een vlotte afwikkeling van het openbaar vervoer te bevorderen. Deze checklist wil een handig instrument zijn om bij het uitwerken van doorstromingsmaatregelen in een oogopslag te kunnen nagaan welke doorstromingsmaatregelen voorhanden zijn, en welke het best aan het gestelde probleem een oplossing kunnen bieden.
Download

 


 

Belbus (2001)

Verslag van een studiedag in het Vlaams Parlement op 28 december 2000, georganiseerd door de BTTB in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Uitgangspunt van deze studiedag is de ruime problematiek van het openbaar vervoer op het platteland, waarbij de aandacht wordt toegespitst op het vraagafhankelijk vervoer, in casu de belbus. Dit verslagboek bevat bijdragen over de belbus als systeem (beleid, wettelijk kader, gemeentelijk verkeersbeleid), geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en beoordeeld vanuit diverse invalshoeken. Ook de mogelijke alternatieven komen aan bod met aandacht voor Europese projecten (VIRGIL), innovatie in het landelijk openbaar vervoer in Nederland en de collectieve taxi. Tot slot ook de beleidsvisie van verkeersminister Stevaert inzake het landelijk openbaar vervoer.
Download

 


 

Vervoersverbond Brussel (1998)

Verslag van de rondetafelconferentie gehouden in het Europees parlement in Brussel op donderdag 1 oktober 1998. Dit was een initiatief van de Association de personnes Non Motorisées (NoMo) en de Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) in het kader van de Week van Vervoering 1998 georganiseerd door Komimo met de steun van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening.
Download

Share/Save/Bookmark
Commentaar (0)add comment

Schrijf commentaar

security image
Schrijf de volgende tekens


busy
 

Lid worden

lidwordenvanbttb-met-tek

Inschrijven nieuwsbrief


Komende Activiteiten

Laatste reacties

Met de steun van


thumb_logo_nl_groen

  ndm-lid-van

© TreinTramBus 2020 | Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent | T +32 (0)9 223 86 12